removeItem method Null safety

Point removeItem (
  1. int index
)

Implementation

Point removeItem(int index) native;