uniform3iv method Null safety

void uniform3iv (
  1. UniformLocation? location,
  2. dynamic v
)

Implementation

void uniform3iv(UniformLocation? location, v) native;