identityHashCode function Null safety

int identityHashCode (
  1. Object? object
)

Returns the identity hash code of object.

Returns the same value as object.hashCode if object has not overridden Object.hashCode. Returns the value that Object.hashCode would return on this object, even if hashCode has been overridden.

This hash code is compatible with identical.

Implementation

@pragma("vm:entry-point")
external int identityHashCode(Object? object);