getKey method Null safety

ByteBuffer? getKey (
  1. String name
)

Implementation

ByteBuffer? getKey(String name) native;