onStorage property Null safety

Stream<StorageEvent> onStorage

Implementation

Stream<StorageEvent> get onStorage => storageEvent.forTarget(this);