toMatrix method Null safety

DomMatrix toMatrix()

Implementation

DomMatrix toMatrix() native;