startOffset property Null safety

AnimatedLength? startOffset

Implementation

AnimatedLength? get startOffset native;