nextEntry method Null safety

DoubleLinkedQueueEntry<E>? nextEntry()

The next entry, or null if there is none.

Implementation

DoubleLinkedQueueEntry<E>? nextEntry() => _nextLink;