key property Null safety

String? key

Implementation

String? get key native;