vertexAttribDivisorAngle method Null safety

  1. @JSName('vertexAttribDivisorANGLE')
void vertexAttribDivisorAngle(
  1. int index,
  2. int divisor
)
@JSName('vertexAttribDivisorANGLE')

Implementation

@JSName('vertexAttribDivisorANGLE')
void vertexAttribDivisorAngle(int index, int divisor) native;