onKeyDown property Null safety

Stream<KeyboardEvent> onKeyDown

Implementation

Stream<KeyboardEvent> get onKeyDown => keyDownEvent.forTarget(this);