keyUpEvent constant Null safety

EventStreamProvider<KeyboardEvent> const keyUpEvent

Implementation

static const EventStreamProvider<KeyboardEvent> keyUpEvent =
    const EventStreamProvider<KeyboardEvent>('keyup');