HttpResponse constructor Null safety

HttpResponse()