type property Null safety

InternetAddressType type

The address family of the InternetAddress.

Implementation

InternetAddressType get type;