voiceUri property Null safety

String voiceUri
@JSName('voiceURI')

Implementation

@JSName('voiceURI')
String get voiceUri native;