skewYSelf method Null safety

DomMatrix skewYSelf (
  1. [num? sy]
)

Implementation

DomMatrix skewYSelf([num? sy]) native;