mediaStream property Null safety

MediaStream mediaStream

Implementation

MediaStream get mediaStream native;