ResizeObserverCallback typedef Null safety

void ResizeObserverCallback (
  1. List entries,
  2. ResizeObserver observer
)

Implementation

typedef void ResizeObserverCallback(List entries, ResizeObserver observer);