RtcStatsCallback typedef Null safety

void RtcStatsCallback (
  1. RtcStatsResponse response
)

Implementation

typedef void RtcStatsCallback(RtcStatsResponse response);