flipX method Null safety

Matrix flipX ()

Implementation

Matrix flipX() native;