flipY method Null safety

Matrix flipY ()

Implementation

Matrix flipY() native;