vertexAttrib2fv method Null safety

void vertexAttrib2fv (
  1. int indx,
  2. dynamic values
)

Implementation

void vertexAttrib2fv(int indx, values) native;