documentUri property Null safety

String? documentUri
@JSName('documentURI')

Implementation

@JSName('documentURI')
String? get documentUri native;