violatedDirective property Null safety

String? violatedDirective

Implementation

String? get violatedDirective native;