mediaStream property Null safety

MediaStream? mediaStream

Implementation

MediaStream? get mediaStream native;