canPlayType method

  1. @Unstable()
String canPlayType (
  1. String type,
  2. [String keySystem]
)
@Unstable()

Implementation

@Unstable()
String canPlayType(String type, [String keySystem]) native;