flipY method

DomMatrix flipY ()

Implementation

DomMatrix flipY() native;