keyStatuses property

MediaKeyStatusMap keyStatuses

Implementation

MediaKeyStatusMap get keyStatuses native;