instrumentKey property

String instrumentKey

Implementation

String get instrumentKey native;