nextHopProtocol property

String nextHopProtocol

Implementation

String get nextHopProtocol native;