namedItem method

RtcLegacyStatsReport namedItem (
  1. String name
)

Implementation

RtcLegacyStatsReport namedItem(String name) native;