documentUri property Null safety

String documentUri
@JSName('documentURI')

Implementation

@JSName('documentURI')
String get documentUri native;