violatedDirective property Null safety

String violatedDirective

Implementation

String get violatedDirective native;