atob method Null safety

String atob (
  1. String atob
)
override

Implementation

String atob(String atob) native;