deleteProgram method Null safety

void deleteProgram(
  1. Program? program
)

Implementation

void deleteProgram(Program? program) native;