canPlayType method Null safety

  1. @Unstable()
String canPlayType(
  1. String? type,
  2. [String? keySystem]
)

Implementation

@Unstable()
String canPlayType(String? type, [String? keySystem]) native;