mediaKeys property Null safety

MediaKeys? mediaKeys

Implementation

MediaKeys? get mediaKeys native;