SplayTreeMap<K, V> constructor Null safety

SplayTreeMap<K, V>(
 1. [int compare(
  1. K key1,
  2. K key2
  ),
 2. bool isValidKey(
  1. dynamic potentialKey
  )]
)

Implementation

SplayTreeMap(
  [int Function(K key1, K key2)? compare,
  bool Function(dynamic potentialKey)? isValidKey])
  : _compare = compare ?? _defaultCompare<K>(),
   _validKey = isValidKey ?? ((dynamic v) => v is K);