lastKeyBefore method Null safety

K lastKeyBefore (
 1. K key
)

Get the last key in the map that is strictly smaller than key. Returns null if no key was not found.

Implementation

K? lastKeyBefore(K key) {
 if (key == null) throw ArgumentError(key);
 if (_root == null) return null;
 int comp = _splay(key);
 if (comp < 0) return _root!.key;
 _SplayTreeMapNode<K, V>? node = _root!.left;
 if (node == null) return null;
 var nodeRight = node.right;
 while (nodeRight != null) {
  node = nodeRight;
  nodeRight = node.right;
 }
 return node!.key;
}