createProgram method Null safety

Program createProgram ()

Implementation

Program createProgram() native;