vertexAttrib4fv method Null safety

void vertexAttrib4fv (
  1. int indx,
  2. dynamic values
)

Implementation

void vertexAttrib4fv(int indx, values) native;