useProgram method Null safety

void useProgram (
  1. Program? program
)

Implementation

void useProgram(Program? program) native;