createProgram method Null safety

Program createProgram()

Implementation

Program createProgram() native;