uniform2iv method Null safety

void uniform2iv(
  1. UniformLocation? location,
  2. dynamic v
)

Implementation

void uniform2iv(UniformLocation? location, v) native;