vertexAttribI4uiv method Null safety

void vertexAttribI4uiv(
  1. int index,
  2. dynamic v
)

Implementation

void vertexAttribI4uiv(int index, v) native;