vertexAttrib1fv method Null safety

void vertexAttrib1fv(
  1. int indx,
  2. dynamic values
)

Implementation

void vertexAttrib1fv(int indx, values) native;