vertexAttribDivisor method Null safety

void vertexAttribDivisor(
  1. int index,
  2. int divisor
)

Implementation

void vertexAttribDivisor(int index, int divisor) native;