vertexAttribI4iv method Null safety

void vertexAttribI4iv(
  1. int index,
  2. dynamic v
)

Implementation

void vertexAttribI4iv(int index, v) native;