getVertexAttribOffset method Null safety

int getVertexAttribOffset(
  1. int index,
  2. int pname
)

Implementation

int getVertexAttribOffset(int index, int pname) native;