startOffset property

AnimatedLength startOffset

Implementation

AnimatedLength get startOffset native;